Монографії

1. Zarutska O. P. ASSESSMENT OF THE RISK PROFILE OF UKRAINIAN BANKS BY THE METHOD OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL GROUPS // ECONOMIC SCIENCES:  PRIORITY DIRECTIONS  OF MODERNIZATION. Lviv-Toruń Liha-Pres, 2019 рр. 77-95.

2. Заруцька О. П. Вплив фінансової системи на стабільність економічного розвитку/ за ред. А.А.Мещерякова. – Серія «Бізнес. Економіка. Фінанси». – Дніпро: УМСФ, 2019. С.61-84.

3. Заруцька О. П. Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід : монографія / О. П. Заруцька. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 379 с.

4. Заруцька О. П. Розвиток підходів до банківського нагляду з використанням структурно-функціонального аналізу / О. П. Заруцька // Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку / За ред. В. В. Коваленко. Одеса : Видавництво “Атлант”, 2012. – С. 604–645.

5. Заруцька О. П. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України / О. П. Заруцька // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : “Герда”, 2013. – Т. 2. – С. 117–129.

6. Заруцька О. П. Напрямки класифікації банківських ризиків / О. П. Заруцька, С. Д. Богма // Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 26–37.

7. Заруцька О. П. Концептуальні засади формування системи контролю і моніторингу ліквідності банку / О. П. Заруцька, О. В. Ісаєва, М. І. Самсонов // Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 2: Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 151–157.

Статті у зарубіжних наукових виданнях

 1. Zarutskaia E.P., Vasilyeva T.А. Problems of the banks’ financial stability control in the bank’s supervision system of Ukraine // Sustainable development. 2013. – № 12. Р. 118–121.
 2. Zarutskaia E., Vasil’eva Т. Improving of the bank supervision functions with the help of the structure-functional analysis methods / Zarutskaia Elena Pavlovna Vasil’eva Tat’yana Anatol’evna, // Nauka i studia. – 2013. – № 2(70). – Р. 49–52.
 3. Заруцкая Е. П. Трансформация подходов к банковскому надзору: мировой опыт и украинские реалии / Е. П. Заруцкая // Современный научный вестник. – (Серия “Экономика”). – 2012. – № 15(127) – С. 31–36.
 4. Заруцкая Е. П. Проблемы развития функций банковского надзора в контексте оценки финансовой устойчивости банков / Е. П. Заруцкая // ОРАЛДЫН FЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ. – (Серия “Экономика”). – 2012. – № 10(46). – С. 55–59.

Статті у наукових фахових виданнях України 

 1. Pavlova, T.Zarutska, E.Pavlov, R. and Kolomoichenko, O. (2019), "Ethics and law in Kant’s views: the principle of complementarity", International Journal of Ethics and Systems, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2019-0080.
 2. Pavlova T. S., Zarutska E. P., Levkovich O. V., Khmarskyi V. LOGIC OF THE INFLUENCE OF NON-MONETARY INFORMATION SIGNALS OF THE USA ON THE EXCESS RETURN OF UKRAINIAN STOCK MARKET// Financial and credit activity:  problems of theory and practice. VOL 1, № 28 (2019). – р. 179-185.
 3. Zarutska, E., Pavlova, T., & Sinyuk, A. STRUCTURAL-FUNCTIONAL ANALYSIS AS INNOVATION IN PUBLIC GOVERNANCE (CASE OF BANKING SUPERVISION)// Маркетинг і менеджмент інновацій» №4 – 2018. С. 349-360.
 4. Elena Zarutska. Structural-functional analysis of the Ukraine banking system // Financial Markets, Institutions and Risks, Volume 2, Issue 1, 2018. Pages: 79-96 DOI: 10.21272/fmir.2(1).79-96.2018
 5. Заруцька О. П. Впровадження методики структурно-функціональних груп у систему управління складними економічними системами// Науковий погляд: економіка та управління. № 1(59) – 2018. – С.152-164.
 6. Заруцька О. П. Обґрунтування можливості впровадження системи аналізу регульованого фондового ринку// Проблеми економіки. №2 (36) – 2018. С.304-309.
 7. Заруцька О. П. Облігації внутрішніх державних позик України: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку// Український соціум. №1 (64) – 2018. С.74-94.
 8. Заруцька О. П., Згонік С. В., Косюга В. В. Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності// Науковий погляд: економіка та управління. № 2(58) – 2017. – С.77-96.
 9. Заруцька О. П. Щодо окремих наслідків виведення з ринку вітчизняних банків// Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Вип.2(6). – 2017. – С. 47-52.
 10. Заруцька О. П. Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 75-80.
 11. Заруцька О. П., Синюк А. О. Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р-кредитування: проблеми та перспективи// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 118-123.
 12. Заруцька О. П., Осадча Н.В., Ченцов В.В. Шляхи активізації інноваційної політики в Україні // Вісник економічної науки України. – 2017 №1(32). с.44-47.
 13. Заруцька О. П. Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу// Вісник економічної науки України. – 2016 №2(31). с.73-79.
 14. Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості.// Економічний вісник Донбасу. №2(44).– 2016. С.95-99.
 15. Заруцька О.П. Оцінювання стану сучасної банківської системи України за методом структурно-функціонального аналізу. // Международный научный журнал. – 2016. С.100-137.
 16. Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку// Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2015. - № 4. С. 18-43.
 17. Заруцька О. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України // Вісник Національного банку України. – 2014. - №10 (224) – С. 56-62.
 18. Заруцька О.П. Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2014. - № 4. С.67-92.
 19. Заруцька О.П., Васильєва Т. А. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду /О. П. Заруцька, Т. А. Васильєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 10 (212) – С. 28–35.
 20. Заруцька О. П. Проблематика контролю економічних нормативів в системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4 (142). – С. 218–225.
 21. Заруцька О. П. Узгодження підходів рейтингової оцінки CAMELS та нагляду на основі ризиків у системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 1 (59). – С. 115–122.
 22. Заруцька О. П. Рання діагностика втрати фінансової стійкості банків у системі банківського нагляду / О. П. Заруцька // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1. – С. 89–93.
 23. Заруцька О. П. Підвищення чутливості підходів банківського нагляду до ризиків ліквідності банків / О. П. Заруцька // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – № 1(48). – С. 214–219.
 24. Заруцька О. П. Обґрунтування підходу до масштабного розподілу банків України на основі структурно-функціональних груп / О. П. Заруцька // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10 (200). – С. 20–24.
 25. Заруцька О. П. Динамічне моделювання фінансового стану банків у системі банківського нагляду / О. П. Заруцька // Бизнес Інформ. – 2012. – № 12. – С. 272–275.
 26. Заруцька О. П. Вдосконалення контролю за параметрами процентної політики банків у системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2012. – № 2 (13). – С. 82–88.
 27. Заруцька О. П. Розвиток диференційованих підходів до банківського нагляду з використанням методу нейронних мереж / О. П. Заруцька // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 3 (15). – С. 297–299.
 28. Заруцька О. П. Удосконалення підходів до контролю за кредитуванням пов’язаних осіб у системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2012. – № 2(28). – С. 177–182.
 29. Заруцька О. П. Шляхи вдосконалення показників фінансової стійкості банків у системі банківського нагляду / О. П. Заруцька // Культура народов Причерноморья. Экономические науки. – 2012. – № 237. – С. 70–73.
 30. Заруцька О. П. Удосконалення підходів до стрес-тестування банків у системі банківського нагляду / О. П. Заруцька // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Випуск 36. – С. 180–187.
 31. Заруцька О. П. Імплементація міжнародних підходів до аналізу стабільності фінансової системи / О. П. Заруцька // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2012. – Спеціальний випуск. – С. 75–79.
 32. Заруцька О. П. Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банків / О. П. Заруцька // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4 (182). – С. 34–37.
 33. Заруцька О. П. Структурно-функціональний аналіз банківської системи України з використанням карт Кохонена / О. П. Заруцька // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2011. – № 1(25). – С. 166–169.
 34. Заруцька О. П. Використання методу нейронних мереж для аналізу фінансової стійкості банку / О. П. Заруцька // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2011. – Випуск 31. – С. 90–95.
 35. Заруцька О. П. Розподіл банківського ринку за методикою нейронних мереж / О. П. Заруцька // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 6 (172). – С. 14–19.
 36. Заруцька О. П. Методологічні підходи до оцінки поділу банківського ринку / О. П. Заруцька // Вісник Дніпропетровського університету. – (Серія “Економіка”). – 2010. – Випуск 4/1. – С. 56–64.
 37. Заруцька О. П. Дослідження особливостей розвитку банківської системи України з використанням карти Кохонена / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5 (107). – С. 255–262.
 38. Заруцька О. П. Відображення фінансового стану банків України за картою Кохонена / О. П. Заруцька // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 10 (164). – С. 12–19.

 

Зареєструйтесь на консультацію

Поля помічені * (зіркою) обов`язкові для заповнення!

Фінансовий стан банків України

Прогноз

Отримайте інформацію про фінансовий стан банків України за методом структурно-функціональних груп

Отримати

Останні новини: